top of page
cold-beer-in-a-glass-with-water-drops-up

Om Göteborgs Ölinvest

Styrelse

President: Bengt Kihlberg

Administrator: Nina Rothausen (info@gbgolinvest.se

Ledamot: Carina Pettersson 

Ledamot: Staffan Mossberg 

Ledamot: Kristina Nielsen 

Styrelse Ölinvest.png
Stadgar

§ 1.         Ändamål

Göteborgs Ölinvest är en ideell stödförening vars syfte är att främja bryggeritradition och ölkultur i Göteborg. Föreningen skall aktivt stödja Göteborgs Nya Bryggeri. Medlemmarna blir indirekta delägare i Göteborgs Nya Bryggeri AB.

 § 2.      Medlemskap

Alla göteborgare och de som önskar att de vore göteborgare är välkomna att bli medlem i Göteborgs Ölinvest. Medlemskap i stödföreningen får man genom att erlägga medlemsavgift. Årsmötet bestämmer avgiftens storlek och från och med att medlemsavgiften är betald och registrerad är man ständig medlem. Vid uteslutning eller utträde återbetalas inte medlemsavgiften.

 § 3.       Föreningens medel

Föreningens medel består av medlemsavgifter enligt § 2 och frivilliga bidrag. Alla medel skall investeras i bryggeriföretaget med undantag för administrativa kostnader och mötesomkostnader. Även aktieutdelningar investeras i bryggeriet, såvida årsmötet inte fattar annat beslut.

 § 4.        Styrelse

Styrelsen skall bestå av en president, en administrator och ytterligare tre ledamöter. Minst tre av styrelsens ledamöter skall vara medlemmar i Prippklubben varav minst en från Prippklubbens styrelse. Beslutsmässighet inträder då minst tre ledamöter är närvarande. Mandattiden är på ett år och inga styrelsearvoden utgår. Presidenten och administratorn tecknar firman.

 § 5.        Räkenskaper

Föreningens räkenskaper förs per sista dagen i mars. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

 § 6.         Årsmöte

Årsmöte hålls före juni månads utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen. Motioner som skall behandlas på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda 6 veckor före juni månads början. Kallelse till årsmöte meddelas elektroniskt minst två veckor före mötet. Styrelse, revisor och valberedning utses av årsmötet.

 § 7.         Kommunikation

För att underlätta det administrativa arbetet i stödföreningen kommer all kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna att ske elektroniskt. Information om Göteborgs Ölinvest och medlemskap samt registrering kan göras direkt på hemsidan.

 § 8.        Ändring av stadgar

Stadgeändring får endast ske vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelsen. För antagande erfordras minst 2/3 av de angivna rösterna på mötet.

§ 9.         Upplösning

Beslut om upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen.

Styrelse
stadgar

Nu är vi över 3000 Ölinvestare!

 

Läs Beernews artikel om vår fantastiska utveckling.

Oktobberfest med Ölinvest.jpg
3000 medlemmar
bottom of page